Verdiskaping

Et av FRISC sine mål er å øke internasjonal verdiskaping og utnyttelse av forskning og innovasjon.

Dette skjer ved å skape møteplasser innen informasjonssikkerhet, der informasjonsdeling og verdiskapende utnyttelse av resultater kan skje med internasjonale perspektiv.

 • Årlig informasjonsikkerhetskonferanse NISK (Norsk Informasjonssikkerhetskonferanse) ble etablert i 2008 og har nå blitt til en internasjonal konferanse med flere og flere utenlandske deltakere. Målsettingen er formidling av kunnskapsbasert verdiskaping og innovasjon. Konferansen innbyr forskere og praktikere som er interessert i å presentere, utvikle og koble nye resultater innen informasjonssikkerhetsområdet. Konferansen adresserer også næringslivet spesielt med eget seminar uten påmeldingskrav. Arrangeres sammen med NIK og NOKOBIT.  Les mer her.
 • Frokostmøter med sikringskost. På viktige felter innen informasjonssikkerhet er det et stort gap mellom forskningsresultater og de praktiske kommersielle løsningene som tilbys. Ett eksempel er infrastruktur for offentlige nøkler (PKI), et annet er sikkerhetsløsningene i nye mobile enheter/systemer. Spørsmål som tenkes belyst er blant annet: Hvorfor benyttes ikke forskningsresultater i større grad i kommersielle produkter? Hvordan kan bedrifter best utnytte resultater fra nasjonal/internasjonal forskning til å lage løsninger som forbedrer dagens? Til frokost inviteres forskere og næringslivsaktører innen de aktuelle områdene.
 • Sikkerhetstorget skal være en attraktive møteplass mellom forskere, innovatører, næringslivet, og brukerorganisasjoner. Sikkerhetstorget skal være et årlig endags torg på varierende steder, forskere presenterer sine løpende VERDIKT-prosjekter og aktuelle temaer som kommer, og samtidig skal det inviteres representanter fra det offentlige, fra næringsliv, fra inkubatorene og fra brukerorganisasjoner som skal snakke om sine nåværende og kommende utfordringer hvor de kan trenge løsninger eller støtte. I tillegg skal det utstilles prototyper, resultater, prosjekter og nye løsninger. Kan samkjøres med Forskningsdagene.
 • To årlige tematiske arbeidsgrupper hvert år. Temagruppene ledes av personer fra næringsliv eller offentlige organisasjoner og ha nestleder fra akademisk miljø, eller omvendt. Temagruppene skal møtes en eller to ganger i året og ha som output enten en innovasjonsrapport, forskningsprosjektsøknad, nye samarbeidskonstellasjoner (f.eks. nærings-stipendiater), eller lignende, med presentasjon på en av FRISCs møteplasser. Det skal etableres inntil to årlige temagrupper hvert år i fire år. Temaene skal settes med basis i en utvelgelsesprosess, dvs. temavalg skal være avhengig først og fremst av motiverte deltakere. Les mer her.
 • FRISC Referansegruppe/Nettverksråd fra offentlige organisasjoner og industri for å gi råd til nettverket og støtte opp om verdiøkende industrisamarbeid. Technology Transfer Offices (TTO) ved universitetene og høgskolene i Norge er det naturlig å trekke inn i denne møteplassen.
 • EU FP koordineringsworkshop skal være et koordineringsmøte for EU-konsortier og prosjektforslag, på hensiktsmessig dato relatert til utlysningene som skjer i EU, med spesielt fokus på å produsere prosjektsøknader i informasjonssikkerhetsområdet.
 • Et årlig prosjektstipendiatseminar samles interesserte doktorgradsstudenter og postdoc for å formidle sine erfaringer og fortelle om sine temaer fra relevante VERDIKT og andre prosjekter. Studentene får tilbakemeldinger fra hverandre og diskuterer mulige innovasjonsideer. Det første seminaret ble organisert i høst 2010 etter initiativ fra stipendiatene selv.
 • Finse-seminar består av inviterte foredrag av internasjonalt ledende forskere med erfaring fra EU-prosjekter eller industriell utvikling, og presentasjoner og drøfting av ideer til nye tjenester og produkter av medlemmene og andre deltakere. Seminaret er på 30 foredragstimer og arrangeres årlig i løpet av en uke i mai. Alt presentasjonsmateriell publiseres på websider. En viktig faktor for et godt nettverk er at medlemmene har en fysisk møteplass som gir mulighet til samtale over en lengre sammenhengende periode med hverandre. Finse er et perfekt sted for et slikt møtested og vil utvilsomt bety mye for samhørigheten i nettverket. Les mer her.
 • Invitasjon av utenlandske ledende forskere til våre møteplasser, alternativt besøkstur med foredrag til minst to partnere.
 • Ad hoc workshops, seminarer, kontaktmøter og debattfora med fokus på spesielle behov hos medlemmene i FRISC, som for eksempel NFR/VERDIKT prosjektsøknadsmøter som skal identifisere og utvikle aktuelle problemstillinger og bygge arbeidsgrupper.
 • Norsk Kryptoseminar NKS er et årlig arrangement som ble startet i 1998 på initiativ fra Nasjonal Sikkerhetsmyndighet. Hensikten er å samle kryptologimiljøene i Norge for å fremme teori og praksis innenfor kryptologi. Seminaret foregår 2 dager i oktober/november, med foredrag av alle deltakere. Seminaret utføres innenfor egenandelen av prosjektpartnerene uten støtte fra Forskningsrådet, fordi det anses som en del av helheten i FRISC-prosjektet.