Forskningspolitikk

Et av FRISC sine mål er å formidle strategiske forslag og råd til forskningspolitikken på området informasjonssikkerhet.

Dette skjer ved å skape møteplasser innen informasjonssikkerhet, der informasjonsdeling og verdiskapende utnyttelse av resultater kan skje med internasjonale perspektiv. Allerede i NISNet ressursnettverket ble det gitt strategiske innspill til forskningsagendaen.

  • To årlige tematiske arbeidsgrupper hvert år. Temagruppene ledes av personer fra næringsliv eller offentlige organisasjoner og ha nestleder fra akademisk miljø, eller omvendt. Temagruppene skal møtes en eller to ganger i året og ha som output enten en innovasjonsrapport, forskningsprosjektsøknad, nye samarbeidskonstellasjoner (f.eks. nærings-stipendiater), eller lignende, med presentasjon på en av FRISCs møteplasser. Det skal etableres inntil to årlige temagrupper hvert år i fire år. Temaene skal settes med basis i en utvelgelsesprosess, dvs. temavalg skal være avhengig først og fremst av motiverte deltakere. Les mer her.
  • FRISC Referansegruppe/Nettverksråd fra offentlige organisasjoner og industri for å gi råd til nettverket og støtte opp om verdiøkende industrisamarbeid. Technology Transfer Offices (TTO) ved universitetene og høgskolene i Norge er det naturlig å trekke inn i denne møteplassen.
  • EU FP koordineringsworkshop skal være et koordineringsmøte for EU-konsortier og prosjektforslag, på hensiktsmessig dato relatert til utlysningene som skjer i EU, med spesielt fokus på å produsere prosjektsøknader i informasjonssikkerhetsområdet.
  • Finse-seminar består av inviterte foredrag av internasjonalt ledende forskere med erfaring fra EU-prosjekter eller industriell utvikling, og presentasjoner og drøfting av ideer til nye tjenester og produkter av medlemmene og andre deltakere. Seminaret er på 30 foredragstimer og arrangeres årlig i løpet av en uke i mai. Alt presentasjonsmateriell publiseres på websider. En viktig faktor for et godt nettverk er at medlemmene har en fysisk møteplass som gir mulighet til samtale over en lengre sammenhengende periode med hverandre. Finse er et perfekt sted for et slikt møtested og vil utvilsomt bety mye for samhørigheten i nettverket. Les mer her.
  • Ad hoc workshops, seminarer, kontaktmøter og debattfora med fokus på spesielle behov hos medlemmene i FRISC, som for eksempel NFR/VERDIKT prosjektsøknadsmøter som skal identifisere og utvikle aktuelle problemstillinger og bygge arbeidsgrupper.
  • Årlig informasjonsikkerhetskonferanse NISK (Norsk Informasjonssikkerhetskonferanse) ble etablert i 2008 og har nå blitt til en internasjonal konferanse med flere og flere utenlandske deltakere. Målsettingen er formidling av kunnskapsbasert verdiskaping og innovasjon. Konferansen innbyr forskere og praktikere som er interessert i å presentere, utvikle og koble nye resultater innen informasjonssikkerhetsområdet. Konferansen adresserer også næringslivet spesielt med eget seminar uten påmeldingskrav. Arrangeres sammen med NIK og NOKOBIT. Les mer her.